USLUGE

Projektiranje komunalne infrastrukture

 • projekti vodoopskrbnih građevina
 • projekti kanalizacijskih sustava
 • projekti prometnica
 • kućni priključci vodovoda
Legalizacija zgrada
Energetski pregledi i energetsko certificiranje – jednostavni i složeni sustavi
Projektiranje obiteljskih, stambenih i poslovnih objekata

 • formiranje projektnog zadatka + idejna rješenja
 • idejni projekt
 • glavni projekt
 • projekt okoliša i prometno rješenje
 • projekt unutarnjeg uređenja
Izvedbeni projekti konstrukcije

 • izvedbeni projekt armiranobetonske konstrukcije
 • izvedbeni projekt metalne konstrukcije
 • izvedbeni projekt drvene konstrukcije
Stručni i obračunski nadzor
Izrada troškovnika rekonstrukcije i održavanja građevine

Konzalting u graditeljstvu
Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine
Geodetske usluge: više na www. le-grad.hr

 • geodetski projekti
 • geodetska situacija (podloge)za projektiranje
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja
 • izrada parcelacijskih elaborata
 • elaborati za evidentiranje građevina u katastar i zemljišne knjige
 • iskolčenje međa, elaborati za evidentiranje međa
 • elaborati služnosti i prava građenja